Professor Guangming Chen

Jacobi’s MS/PhD Advisee

Professor Guangming Chen was a visiting scholar from Zhejiang University.

His homepage is here.

470918de71b46e7d678b250cb559550e978fc03a